Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2023/TT-BVHTTDL 05/04/2023 Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo
802/QÐ-BVHTTDL 31/03/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh
19/2022/TT-BVHTTDL 16/02/2023 Thông tư số 19/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
261/QĐ-BVHTTDL 16/02/2023 Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội
131/2022/NĐ-CP 02/02/2023 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
17/2022/TT-BVHTTDL 02/02/2023 Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL Quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
01/07/2022
luật Điện ảnh 01/07/2022 luật Điện ảnh
1537/VBHN-BVHTTDL 11/05/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh