Tin mới nhất

Đại hội Công đoàn Cục Điện ảnh, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn Cục Điện ảnh, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Đại hội Công đoàn Cục Điện ảnh, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trọng thể tại cơ quan Cục Điện ảnh. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Cục Điện ảnh phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ tới.

Sự kiện hoạt động